In 2019 heeft de gemeente Barendrecht gekozen voor nieuw afvalbeleid. Centraal hierin staat het zo veel mogelijk scheiden van afval. Zo blijft er minder restafval over en hergebruiken we grondstoffen als GFT, papier/karton en glas. We zien de eerste resultaten van het nieuwe beleid nu al duidelijk terug in Barendrecht. In Buitenoord en zes straten in Gaatkensoog is vorig jaar gekozen voor een tijdelijke oplossing. Samen met de inwoners van deze twee wijken willen we zoeken naar een structurele oplossing passend binnen het beleid. 

Op de hoogte blijven

Op deze webpagina plaatsen wij alle belangrijke informatie over het project. De komende periode informeren wij u via diverse kanalen over de aanpak, de planning en de actuele stand van zaken rondom het project. Wij houden u op de hoogte via:

 • Nieuwsmelding BAR afval-app: Als we nieuwe informatie over het project op de website plaatsen, versturen we een pushbericht via de BAR afval-app. Hiervoor is het van belang dat u de app heeft gedownload op uw mobiele telefoon of tablet.

 • Maandelijkse nieuwsbrief: Graag willen wij belangstellenden via een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden van het proces. In de nieuwsbrief koppelen wij onder andere de bevindingen van de contactpersonen aan u terug. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen aan info@bar-afvalbeheer.nl onder vermelding van "Aanmelding nieuwsbrief Buitenoord en Gaatkensoog". Bekijk hier de laatste nieuwsbrief. 

Deelwijken en contactpersonen

Om de mogelijkheden in de wijk in kaart brengen, delen we de wijk op in de volgende deelwijken. We maken onderscheid tussen laagbouw en hoogbouw/gestapelde bouw:

Laagbouw:

Hoogbouw/gestapelde bouw:

 • Alle hoogbouw/gestapelde bouw in Buitenoord

Contactpersonen

Iedere deelwijk heeft nu gemiddeld twee à drie contactpersonen. 

Update: Planning conceptplan delen met inwoners (informele zienswijze)

Het conceptplan met de voorgestelde aanbiedlocaties wordt via de website gedeeld met de bewoners van de deelwijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen bewoners daarover per post een brief. Vanaf dat moment hebben zij twee weken de tijd om vragen te stellen over de voorgestelde aanbiedplaatsen en opmerkingen aan ons door te geven. We noemen dit de informele zienswijze.
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is de informele zienswijze voor de deelwijken in de laagbouw als volgt gepland:

 • Botter en Kempenaar: 30 augustus t/m 12 september;
 • Klipper en Bark: 13 september t/m 26 september;
 • Boeier en Schoener: 27 september t/m 10 oktober - verlengd t/m 24 oktober;
 • Punter en (zes straten) Gaatkensoog: nog niet bekend (naar verwachting oktober/november).

Hoogbouw: nog niet bekend (naar verwachting oktober/november).

Update: Stand van zaken de Tjalk

De bewoners van de Tjalk konden reageren op de voorgestelde aanbiedplaatsen. Alle binnengekomen vragen en opmerkingen van bewoners zijn besproken met de contactpersonen en daar waar mogelijk verwerkt in het conceptplan. We starten nu met de inventarisatie van het aantal benodigde minicontainers. Bewoners van de Tjalk ontvangen hier rond 10 september een brief over. We streven ernaar om de minicontainers in oktober uit te leveren in de Tjalk.

Stappenplan aanpak Buitenoord en Gaatkensoog

De volgende stappen worden gezet om de mogelijkheden voor afvalinzameling in Buitenoord en de zes straten in Gaatkensoog in kaart te brengen.

 1. Afgerond: Enquête

  In november 2020 hielden we een enquête onder inwoners van de wijk. Hierin werd gevraagd op welke manier inwoners betrokken willen zijn bij het zoeken naar een structurele oplossing. Bekijk de uitkomsten van de enquête.

 2. Afgerond: Aanmelden contactpersonen

  Inwoners die willen meedenken over een oplossing, konden zich aanmelden als contactpersoon voor hun wijkdeel/straat. 29 inwoners verspreid over de wijk hebben zich aangemeld.

 3. Momenteel bezig: Mogelijkheden in kaart brengen

  We gaan samen met de contactpersonen de wijk in (onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom corona). We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen realiseren. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is.

 4. Nog te doen: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 5. Nog te doen: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan met de voorgestelde aanbiedlocaties wordt via de website gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover per post een brief. Vanaf dat moment hebben inwoners van deze deelwijk twee weken de tijd vragen te stellen over de voorgestelde aanbiedplaatsen en opmerkingen aan ons door te geven. Dit kan via het online contactformulier. Reacties die na deze termijn bij ons binnenkomen, worden niet meegenomen in het plan.

 6. Nog te doen: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden besproken met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. Als dit niet mogelijk is, koppelen we dit terug.

 7. Nog te doen: Definitieve afstemming conceptplan

  Het gewijzigde conceptplan wordt nogmaals getoetst door de gemeente Barendrecht op een aantal punten. Er wordt gekeken naar de gevolgen van de aanpassingen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn, wordt dit besproken met de contactpersonen.

 8. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  We plaatsen het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de wijk op deze webpagina. Dit conceptplan bieden we aan het college van burgemeester en wethouders aan.

 9. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het definitieve plan vast. 

Toegankelijkheid

NV BAR Afvalbeheer wil dat de (ondergrondse) inzamelvoorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Heeft u zorgen over de bereikbaarheid/toegankelijkheid, of heeft u suggesties om die te verbeteren, laat het ons weten via het contactformulier voor inwoners van Buitenoord en Gaatkensoog.

Op weg naar een structurele oplossing

We streven ernaar om ook in Buitenoord en de zes straten in Gaatkensoog tot een structurele oplossing te komen passend binnen het afvalbeleid van Barendrecht. Dit houdt voor huishoudens in de laagbouw in, dat we in eerste instantie samen met inwoners willen onderzoeken of minicontainers voor GFT en papier/karton toch kunnen worden ingevoerd in de wijk. Voor PMD+restafval blijven de ondergrondse containers. Voor hoogbouw en gestapelde bouw (in Buitenoord) zullen we samen kijken of de reeds getroffen voorzieningen voldoende zijn of aanpassingen vragen. Afval wordt dan op dezelfde manier gescheiden ingezameld als in de rest van Barendrecht. Waardoor we zo efficiënt mogelijk afval inzamelen. Daarnaast is het doel om per week zo weinig mogelijk vuilniswagens door de wijk te laten rijden.

Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor inwoners van Buitenoord en Gaatkensoog