De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan op weg naar de invoering van een variabel tarief voor de inzameling van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) en restafval. Voordat het zover is, worden op een aantal locaties in de gemeenten de inzamelvoorzieningen verder geoptimaliseerd. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren. In de zomer van 2021 start een proefperiode om alvast ervaring op te doen met het variabel tarief.

Uitleg over het variabel tarief voor PMD+restafval

Met de invoering van het variabel tarief wordt in de afvalstoffenheffing onderscheid gemaakt in het basistarief en het variabel tarief. 

 • Ieder huishouden betaalt jaarlijks een vast bedrag: het basistarief. Tegen dit tarief mogen huishoudens per jaar een vastgesteld aantal keer hun PMD+restafval aanbieden. De hoogte van het basistarief en het aantal keer dat PMD+restafval mag worden aangeboden wordt nog vastgesteld.
 • Variabel tarief: Biedt een huishouden minder PMD+restafval aan, dan krijgt men geld terug op basis van het variabel tarief. Per iedere extra keer dat een huishouden PMD+restafval aanbiedt, wordt het variabel tarief gerekend. Dit betekent bijbetalen op basis van het variabel tarief. De hoogte van het variabel tarief wordt jaarlijks in december vastgesteld. 

Afval wordt grondstof

Ook al wordt er niet meteen met het variabel tarief gerekend, het is toch van belang om afval al zo goed mogelijk te scheiden. Het verbranden van restafval (na de mechanische scheiding van PMD) is niet alleen een heel duur proces, maar het is ook erg milieuvervuilend. Daarom blijven de kosten voor het verbranden van restafval stijgen en dat wordt elk jaar doorberekend in de afvalstoffenheffing. 

Grondstoffen als GFT, papier/karton, glas en textiel worden gerecycled, wanneer ze gescheiden worden ingezameld. Door de verschillende grondstoffen gescheiden in te zamelen, kunnen we samen een forse vermindering van de hoeveelheid restafval realiseren. Dat leidt tot minder kosten voor de verbranding van restafval en minder CO2-uitstoot. Het verbranden van restafval is vele malen duurder dan het verwerken van grondstoffen zoals GFT en papier/karton. 

Planning invoering variabel tarief

Voordat het variabel tarief wordt ingevoerd, worden op een aantal locaties in de gemeenten de inzamelvoorzieningen verder geoptimaliseerd. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren. In de zomer van 2021 start een proefperiode om alvast ervaring op te doen. Ook raakt u gewend aan goed scheiden van afval en kunt u alvast ervaren wat dit zou betekenen voor uw variabel tarief.

 1. In progress: Optimaliseren inzamelvoorzieningen voor PMD+restafval, papier/karton en glas

  Op een aantal locaties worden extra ondergrondse containers geplaatst. Alle belanghebbende inwoners zijn hierover geïnformeerd. Meer informatie over dit traject en de zienswijzeprocedure is te vinden op nieuwe en uit te breiden locaties ondergrondse containers

  Nadat het definitieve containerlocatieplan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, wordt in het eerste kwartaal van 2021 gestart met het (ver)plaatsen van ondergrondse containers.

 2. To do: Wijkgerichte invoering BAR afvalpas

  In het tweede en derde kwartaal van 2021 worden de nieuwe BAR afvalpassen uitgereikt. Dit gebeurt wijk voor wijk. De ondergrondse containers voor PMD+restafval gaan op slot en kunnen alleen nog open met de afvalpas.

 3. To do: Formaliseren inzamelvoorzieningen voor GFT

  Een deel van de locaties waar GFT-cocons zijn geplaatst, dient nog geformaliseerd te worden. Alle belanghebbende inwoners krijgen de gelegenheid te reageren op het concept-locatieplan voor GFT-cocons. Hiervoor wordt een zienswijzeprocedure gevolgd. Nadat het definitieve locatieplan voor GFT-cocons is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, wordt gestart met het definitief maken van de locaties van de GFT-cocons.

 4. To do: Proefperiode

  In het derde kwartaal van 2021 start de proefperiode. Huishoudens krijgen inzicht in het aantal keer dat PMD+restafval is aangeboden. Met deze terugkoppeling wordt duidelijk hoe goed het scheiden van afval verloopt.

 5. To do: Formaliseren aanbiedplaatsen voor minicontainers

  Een deel van de aanbiedplaatsen voor minicontainers dient nog geformaliseerd te worden. Alle belanghebbende inwoners krijgen de gelegenheid te reageren op het concept-locatieplan voor aanbiedplaatsen. Hiervoor wordt een zienswijzeprocedure gevolgd. Nadat het definitieve locatieplan voor aanbiedplaatsen is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, wordt gestart met het inrichten van de definitieve aanbiedplaatsen voor minicontainers.

 6. To do: Invoering variabel tarief

  In 2022 zijn alle systemen getest en gereed voor de invoering van het variabel tarief.

Veelgestelde vragen over het variabel tarief

Waarom is de invoering van het variabel tarief aangepast?

De komst van corona veroorzaakte een forse toename in de hoeveelheid huishoudelijk afval en we kregen dit jaar te maken met een ongekende drukte. We hebben tijdens de coronacrisis alles op alles moeten zetten om het afval op tijd in te zamelen. Daarnaast veroorzaakte de coronacrisis vertraging in het koppelen van softwaregegevens en leidden de coronamaatregelen tot langere levertijden van hardware die nodig is om de invoering van het variabel tarief mogelijk te maken. In overleg met de gemeenten is daarom besloten om de invoering van het variabel tarief uit te stellen. Op deze manier kunnen we inwoners ook de tijd geven om tijdens een proefperiode te wennen aan het nieuwe systeem.

Ik maak gebruik van een ondergrondse container voor PMD+restafval, wat ga ik straks betalen?

In het basistarief wordt een maximum aantal keer opgenomen dat een afvalzak dat jaar mag worden aangeboden in de ondergrondse container voor PMD+restafval. Eén kiepbeweging van de ondergrondse container wordt vastgelegd als één aanbiedmoment van een afvalzak (60 liter). Per extra keer dat u een afvalzak met PMD+restafval aanbiedt, wordt het variabel tarief gerekend. Bij minder aanbiedingen van PMD+restafval in de ondergrondse container, ontvangt u een bedrag terug. De hoogte van het basistarief, het aantal keer dat PMD+restafval mag worden aangeboden in de ondergrondse container en de hoogte van het variabel tarief per extra inworp worden jaarlijks in december vastgesteld.

Ik maak gebruik van een minicontainer voor PMD+restafval, wat ga ik straks betalen?

In het basistarief wordt een maximum aantal keer opgenomen dat een minicontainer voor PMD+restafval dat jaar mag worden geledigd. Wanneer u de minicontainer op de aanbiedplaats neerzet, wordt deze geledigd en geregistreerd als één aanbiedmoment. Per extra keer dat uw minicontainer voor PMD+restafval wordt geledigd, wordt het variabel tarief gerekend. Bij minder ledigingen van de minicontainer voor PMD+restafval (wanneer u deze niet op de aanbiedplaats neerzet), ontvangt u een bedrag terug. De hoogte van het basistarief, het aantal keer dat de minicontainer voor PMD+restafval mag worden geledigd en de hoogte van het variabel tarief per lediging van de minicontainer worden jaarlijks in december vastgesteld.

In mijn minicontainer of afvalzak neemt PMD veel ruimte in. Waarom kan ik dit niet gescheiden inleveren, zodat ik minder hoef te betalen?

PMD wordt door middel van mechanische scheiding uit het restafval verwijderd. Uit onderzoek is gebleken dat deze manier van inzamelen goedkoper en makkelijker is dan wanneer inwoners dit zelf scheiden en vuilniswagens dit apart inzamelen. In het variabel tarief voor het aanbieden van PMD+restafval wordt rekening gehouden met de ruimte die PMD inneemt. 

Wanneer ontvang ik de BAR afvalpas?

In het tweede en derde kwartaal van 2021 worden wijk voor wijk de nieuwe afvalpassen uitgedeeld. Vanaf dan zijn de ondergrondse containers voor PMD+restafval en papier/karton en de GFT-cocons alleen nog met deze pas te openen.

Betaal ik extra voor het aanbieden van onvermijdbaar medisch afval?

Afval dat ontstaat door een chronische ziekte of medische beperking, noemen we onvermijdbaar medisch afval. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, dialysemateriaal en stomamateriaal. Bij de invoering van het variabel tarief kunnen huishoudens met onvermijdbaar medisch afval in aanmerking komen voor een speciale regeling, waarbij ze niet bovenmatig gaan betalen om van hun extra medisch afval af te komen. Hoe van deze speciale regeling gebruik gemaakt kan worden, wordt later bekend gemaakt.

Wat moet ik doen als de buren afval in mijn minicontainer doen?

Het is vervelend dat dit gebeurt, maar dit heeft geen invloed op de afrekening. U wordt namelijk afgerekend op het aantal ledigingen van de minicontainer, niet op het gewicht dat u aanbiedt. U kunt dit zoveel mogelijk voorkomen door uw container pas aan de straat te zetten wanneer deze vol is. Indien mogelijk, kunt u de minicontainer bij voorkeur op de ophaaldag zo laat mogelijk (maar uiterlijk om 07.30 uur) op de aanbiedplaats zetten.

Als dit geen resultaat heeft, adviseren wij u om hierover met uw buren in gesprek te gaan. Wellicht komt u er samen uit. Als uw minicontainer niet werd geleegd doordat onbekenden er vuilniszakken in gooiden, adviseren wij u om hier een melding van te maken. Wellicht kan Toezicht & Handhaving een dader achterhalen door de vuilniszakken te checken.