De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan op weg naar de invoering van een variabel tarief voor de inzameling van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) en restafval. Voordat het zover is, worden op een aantal locaties in de gemeenten de inzamelvoorzieningen verder geoptimaliseerd. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren. In de zomer van 2021 start een proefperiode om alvast ervaring op te doen met het variabel tarief.

Planning invoering variabel tarief

Voordat het variabel tarief wordt ingevoerd, worden op een aantal locaties in de gemeenten de inzamelvoorzieningen verder geoptimaliseerd. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren. In de zomer van 2021 start een proefperiode om alvast ervaring op te doen. Ook raakt u gewend aan goed scheiden van afval en kunt u alvast ervaren wat dit zou betekenen voor uw variabel tarief.

 1. Momenteel bezig: Optimaliseren inzamelvoorzieningen voor PMD+restafval, papier/karton en glas

  Op een aantal locaties worden extra ondergrondse containers geplaatst. Alle belanghebbende inwoners worden hierover geïnformeerd en krijgen de gelegenheid te reageren op het concept-containerlocatieplan. Meer informatie over dit traject is te vinden op nieuwe en uit te breiden locaties ondergrondse containers. Nadat het definitieve containerlocatieplan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, worden de extra ondergrondse containers geplaatst.

 2. Nog te doen: Formaliseren inzamelvoorzieningen voor GFT

  Een deel van de locaties waar GFT-cocons zijn geplaatst, dient nog geformaliseerd te worden. Alle belanghebbende inwoners worden hierover geïnformeerd en krijgen de gelegenheid te reageren op het concept-locatieplan voor GFT-cocons. Nadat het definitieve locatieplan voor GFT-cocons is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, worden de locaties van de GFT-cocons geformaliseerd.

 3. Nog te doen: Formaliseren aanbiedplaatsen voor minicontainers

  Een deel van de aanbiedplaatsen voor minicontainers dient nog geformaliseerd te worden. Alle belanghebbende inwoners worden hierover geïnformeerd en krijgen de gelegenheid te reageren op het concept-locatieplan voor aanbiedplaatsen. Nadat het definitieve locatieplan voor aanbiedplaatsen is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, worden de locaties van de aanbiedplaatsen voor minicontainers geformaliseerd.

 4. Nog te doen: Wijkgerichte invoering BAR afvalpas

  In het tweede kwartaal van 2021 worden wijk voor wijk de BAR afvalpassen ingevoerd. De ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton en de GFT-cocons gaan op slot en kunnen alleen nog open met de afvalpas.

 5. Nog te doen: Proefperiode

  In het derde kwartaal van 2021 start de proefperiode. Huishoudens krijgen inzicht in het aantal keer dat PMD+restafval is aangeboden. Met deze terugkoppeling wordt duidelijk hoe goed het scheiden van afval verloopt.

 6. Nog te doen: Invoering variabel tarief

  De invoering van het variabel tarief kan van start.