Op een aantal locaties in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk worden extra ondergrondse containers geplaatst. Op deze pagina vindt u alle informatie over de voorgenomen locaties van de nieuwe containers. Het betreft in deze fase alleen de ondergrondse containers. Op een later tijdstip krijgt u gelegenheid te reageren op de locaties van de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers die nog niet zijn geformaliseerd. 

Plaatsing van extra ondergrondse containers

Voor een aantal locaties in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is een concept-containerlocatieplan opgesteld voor de plaatsing van extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton of glas. In het plan zijn de volgende locaties opgenomen:

 • Nieuwe locaties voor ondergrondse containers. Hier zijn op dit moment nog geen ondergrondse containers geplaatst.
 • Uitbreiding van bestaande locaties voor ondergrondse containers. Deze bestaande locaties voor ondergrondse containers worden uitgebreid door de plaatsing van een of meerdere ondergrondse containers.

Met het plan worden de inzamelvoorzieningen van de verschillende afvalstromen geoptimaliseerd. De inwoners kunnen de verschillende grondstoffen dan makkelijk gescheiden inleveren. Alle inwoners op wie dit van toepassing is, zijn hierover per brief geïnformeerd.

Nieuwe en uit te breiden locaties zorgvuldig gekozen

Bij het kiezen van een locatie vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van verschillende richtlijnen. Zo moet een locatie bijvoorbeeld veilig en goed toegankelijk zijn én bereikbaar zijn voor de inzamelwagens. Daarnaast kan een ondergrondse container alleen geplaatst worden op een plek waar geen riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Op basis van de richtlijnen en uitgebreid onderzoek zijn de meest optimale locaties vastgelegd in het concept-containerlocatieplan.

Overzichtskaart concept-containerlocatieplan

Op onderstaande overzichtskaart van het concept-containerlocatieplan kunt u zien welke nieuwe en bestaande locaties zijn aangewezen voor de plaatsing van extra ondergrondse containers. Op de afbeelding is te zien hoe de locatie eruit komt te zien. Ook de al geplaatste containers zijn ingetekend.

Legenda

Ondergrondse container voor PMD+restafval

 

Ondergrondse container voor papier/karton

 

Ondergrondse container voor glas

 

Container voor textiel

 

GFT-cocon

Verdere procedure

 1. Afgerond: Onderzoek nieuwe locaties

  Op basis van verschillende richtlijnen heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden voor nieuwe locaties en de uitbreiding van bestaande locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties zijn vastgelegd in het concept-containerlocatieplan. 

 2. Afgerond: Vragen/opmerkingen bewoners (informele fase)

  Het concept-containerlocatieplan is gedeeld met belanghebbende inwoners. Zij hebben vragen en opmerkingen over de voorgenomen containerlocaties aan ons kenbaar gemaakt.

 3. Momenteel bezig: Vaststelling concept-containerlocatieplan (formele fase)

  Het concept-containerlocatieplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.

 4. Nog te doen: Indienen zienswijze (formele fase)

  Na de vaststelling van het concept-containerlocatieplan kunt u een zienswijze indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. De bekendmaking van de zienswijzeprocedure wordt in het gemeentekatern van de lokale krant gepubliceerd.

 5. Nog te doen: Definitief containerlocatieplan (formele fase)

  Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het definitieve containerlocatieplan vast. Op het definitieve containerlocatieplan is bezwaar en beroep mogelijk conform de Wet Bestuursrecht. Wanneer het proces is afgerond, zal begin 2021 worden begonnen met het plaatsen van de ondergrondse containers. 

FAQ nieuwe en uit te breiden locaties voor ondergrondse containers

Waarom komen er nieuwe locaties voor ondergrondse containers en worden sommige bestaande locaties uitgebreid met extra ondergrondse containers?

Vorig jaar zijn we in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gestart met een andere wijze van afval inzamelen, om meer grondstoffen apart te kunnen inzamelen en minder restafval over te houden. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan een concept-containerlocatieplan om de inzamelvoorzieningen van de verschillende afvalstromen op een aantal locaties in de gemeenten te optimaliseren. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren.

Waarom heb ik geen brief ontvangen over het concept-containerlocatieplan?

We hebben alle inwoners die vanaf hun woning uitzicht hebben op een nieuwe locatie, of op een bestaande locatie die nu wordt uitgebreid, een brief gestuurd. Daarnaast hebben de inwoners die van een nieuwe PMD+restcontainer gebruik gaan maken een brief van ons ontvangen. Hebt u geen brief ontvangen, dan gaat er in uw buurt geen extra ondergrondse container voor PMD+restafval bijgeplaatst worden. Het kan wel zijn dat een ondergrondse container wordt omgewisseld. Bijvoorbeeld er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een ondergrondse container voor papier/karton. U wordt hierover in het 1e en 2e kwartaal van 2021 geïnformeerd. Mocht blijken dat u wel een brief had moeten ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Waarom staat de GFT-cocon op de overzichtskaart op een andere plek dan dat hij nu staat?

Op sommige locaties is ervoor gekozen om de GFT-cocon te verplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat een ondergrondse container niet geplaatst kan worden op een plek waar riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Soms is de huidige plek van de GFT-cocon de enige mogelijkheid om een ondergrondse container te kunnen plaatsen. Indien dit het geval is, wordt de GFT-cocon verplaatst. Voor de plaatsing van de GFT-cocon hoeft namelijk geen rekening gehouden te worden met ondergrondse riolering, kabels of leidingen.

Hoe kan ik mijn vragen of opmerkingen over een nieuwe locatie kenbaar maken?

Het had onze voorkeur om tijdens een informatiebijeenkomst met inwoners in gesprek te gaan over de locatiekeuze van de ondergrondse containers. In verband met de situatie rondom corona was dit helaas niet mogelijk. Daarom konden inwoners tot en met 11 oktober 2020 via het online contactformulier of telefonisch reageren op de voorgenomen containerlocaties. Op dit moment is het niet meer mogelijk om uw vragen of opmerkingen informeel aan ons kenbaar te maken.

Na de vaststelling van het concept-containerlocatieplan kunt u een zienswijze indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. De bekendmaking van de zienswijzeprocedure wordt in het gemeentekatern van de lokale krant gepubliceerd.

Waar kan ik mijn vragen of opmerkingen kenbaar maken over de locaties van de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers die nog niet zijn geformaliseerd?

Op sommige plekken in de gemeente zijn de locaties voor de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers nog niet geformaliseerd. Ook voor deze locaties wordt gewerkt aan een concept-locatieplan. Zodra het onderzoek is afgerond en de locaties zijn vastgelegd in het concept-locatieplan, worden belanghebbenden hierover geïnformeerd en gaat ook voor deze locaties een zienswijzeprocedure van start. U kunt alle stappen die we nog zetten tot aan de invoering van het variabel tarief op deze website terugvinden.