Op een aantal locaties in de gemeente Albrandswaard plaatsen we in 2021 extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton en glas. Deze locaties zijn vastgelegd in het concept-containerlocatieplan. Het college van burgemeester en wethouders keurde onlangs het concept-containerlocatieplan goed en nam een ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dit besluit is op vrijdag 8 januari 2021 gepubliceerd op www.overheid.nl. Via onderstaande pagina kon u op dit besluit uw zienswijze indienen. Een zienswijze indienen kon tot en met vrijdag 19 februari 2021.

Het betreft in deze fase alleen de ondergrondse containers. Op een later tijdstip krijgt u gelegenheid te reageren op de locaties van de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers die nog niet zijn geformaliseerd.

De aangewezen containerlocaties

Op onderstaande overzichtskaart kunt u zien welke locaties in de gemeente Albrandswaard door het college zijn aangewezen voor de plaatsing van extra ondergrondse containers. Als u op het blauwe locatiesymbool klikt, komt informatie over de gekozen locatie tevoorschijn. Op de afbeelding is te zien hoe de locatie eruit komt te zien. Ook de al geplaatste containers zijn ingetekend. Onder de afbeelding staat het locatienummer. 

Let op, de volgende locaties zijn nog in behandeling:

 • LOC3161TZ54 Zwaluwenlaan;
 • LOC3162TM37 Turkoois.

Voor deze locaties hebben wij nog contact met belanghebbenden over mogelijke aanpassingen. Deze locaties zijn daarom nog niet opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Voor deze locaties volgt later een aparte zienswijzeprocedure. De bekendmaking van die zienswijzeprocedure wordt gepubliceerd op deze website, op www.overheid.nl en op de gemeentepagina’s in ‘De Schakel’. Belanghebbenden worden hierover niet apart per brief geïnformeerd.

De volgende locatie uit het oorspronkelijke concept-containerlocatieplan is afgevallen: 

 • LOC3171PE54 Kamperfoelie.

Na overleg met de betreffende inwoners is hier een alternatieve oplossing gevonden. 

Legenda

Ondergrondse container voor PMD+restafval

 

Ondergrondse container voor papier/karton

 

Ondergrondse container voor glas

 

Container voor textiel

 

GFT-cocon

 

Deze locatie is nog in behandeling en is nog niet opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

 

Deze locatie is komen te vervallen.

Een zienswijze op de aangewezen locaties indienen

Het is niet meer mogelijk om uw zienswijze in te dienen.

Procedure vaststellen nieuwe containerlocaties

 1. Afgerond: Onderzoek nieuwe locaties

  Op basis van verschillende richtlijnen heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden voor nieuwe locaties en de uitbreiding van bestaande locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties zijn vastgelegd in het concept-containerlocatieplan. 

 2. Afgerond: Vragen/opmerkingen bewoners (informele fase)

  Het concept-containerlocatieplan is gedeeld met belanghebbende inwoners. Zij hebben vragen en opmerkingen over de voorgenomen containerlocaties aan ons kenbaar gemaakt. Op basis van de reacties worden enkele locaties aangepast.

 3. Afgerond: Vaststelling concept-containerlocatieplan (formele fase)

  Het concept-containerlocatieplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl.

 4. Afgerond: Indienen zienswijze (formele fase)

  Tot en met vrijdag 19 februari 2021 konden belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerp-aanwijzingsbesluit indienen.

 5. Momenteel bezig: Definitief containerlocatieplan (formele fase)

  Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college in maart 2021 het definitieve containerlocatieplan vast. Op het definitieve containerlocatieplan is beroep mogelijk conform de Wet Bestuursrecht. Wanneer het proces is afgerond, zal worden begonnen met het plaatsen van de ondergrondse containers. 

Veelgestelde vragen over de vaststelling van het concept-containerlocatieplan

Waarom komen er nieuwe locaties voor ondergrondse containers en worden sommige bestaande locaties uitgebreid met extra ondergrondse containers?

In 2019 zijn we in de gemeente Albrandswaard gestart met een andere wijze van afval inzamelen, om meer grondstoffen apart te kunnen inzamelen en minder restafval over te houden. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan een concept-containerlocatieplan om de inzamelvoorzieningen van de verschillende afvalstromen op een aantal locaties in de gemeente te optimaliseren. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren.

Over welke locaties gaat het concept-containerlocatieplan?

Voor een aantal locaties in de gemeente Albrandswaard is een concept-containerlocatieplan opgesteld voor de plaatsing van extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton of glas. In het plan zijn de volgende locaties opgenomen:

 • Nieuwe locaties voor ondergrondse containers. Hier zijn op dit moment nog geen ondergrondse containers geplaatst.
 • Uitbreiding van bestaande locaties voor ondergrondse containers. Deze bestaande locaties voor ondergrondse containers worden uitgebreid door de plaatsing van een of meerdere ondergrondse containers.

De aangewezen locaties voor de plaatsing van de extra ondergrondse containers vindt u op de overzichtskaart bovenaan deze website.

In 2021 worden op een aantal locaties in de gemeente Albrandswaard ondergrondse containers omgewisseld. Bijvoorbeeld: er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een ondergrondse container voor papier/karton. Inwoners worden hierover in het 1e en 2e kwartaal van 2021 geïnformeerd. Omdat het niet om een nieuwe of uit te breiden locatie gaat, vallen deze omwisselingen buiten de zienswijzeprocedure.

Waarom heb ik geen brief ontvangen over het concept-containerlocatieplan?

We hebben alle inwoners die vanaf hun woning uitzicht hebben op een nieuwe locatie, of op een bestaande locatie die nu wordt uitgebreid, een brief gestuurd. Daarnaast hebben de inwoners die van een nieuwe PMD+restcontainer gebruik gaan maken een brief van ons ontvangen. Hebt u geen brief ontvangen, dan gaat er in uw buurt geen extra ondergrondse container voor PMD+restafval bijgeplaatst worden. Mocht blijken dat u wel een brief had moeten ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Het kan wel zijn dat een ondergrondse container bij u in de buurt wordt omgewisseld. Bijvoorbeeld: er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een ondergrondse container voor papier/karton. Inwoners worden hierover in het 1e en 2e kwartaal van 2021 geïnformeerd. Omdat het niet om een nieuwe of uit te breiden locatie gaat, vallen deze omwisselingen buiten de zienswijzeprocedure.

Hoe zijn de locaties van de extra containers bepaald?

Bij het kiezen van een locatie vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van verschillende richtlijnen. Zo wordt gekeken of een locatie bijvoorbeeld veilig en goed toegankelijk is én bereikbaar voor de inzamelwagens. Daarnaast kan een ondergrondse container alleen geplaatst worden op een plek waar geen riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Op basis van de richtlijnen en uitgebreid onderzoek zijn de meest optimale locaties vastgelegd in het concept-containerlocatieplan.

Waarom staat de GFT-cocon op de overzichtskaart op een andere plek dan dat hij nu staat?

Op sommige locaties is ervoor gekozen om de GFT-cocon te verplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat een ondergrondse container niet geplaatst kan worden op een plek waar riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Soms is de huidige plek van de GFT-cocon de enige mogelijkheid om een ondergrondse container te kunnen plaatsen. Indien dit het geval is, wordt de GFT-cocon verplaatst. Voor de plaatsing van de GFT-cocon hoeft namelijk geen rekening gehouden te worden met ondergrondse riolering, kabels of leidingen.

Wat houdt een formele zienswijzeprocedure in?

Als gemeente horen we graag wat u van de plannen vindt voordat een definitief besluit wordt genomen. Zo kan het college van burgemeester en wethouders (B en W) een goede afweging maken van de verschillende belangen.

In september deelden we met u de eerste versie van het concept-containerlocatieplan. De afgelopen weken kon u op een laagdrempelige, informele manier uw mening geven over de voorgenomen locaties voor extra ondergrondse containers. Dit kon telefonisch, per e-mail of via een contactformulier op de website. Velen van u hebben gereageerd. Sommige locaties zijn aan de hand van de reacties aangepast.

Het college van B en W heeft in januari besloten om het aangepaste concept-containerlocatieplan ter inzage te leggen. Vanaf dat moment had u 6 weken de gelegenheid om op dit plan te reageren. Dit noemen we een officiële zienswijze indienen. In uw zienswijze kon u uitleggen waarom u het niet eens bent met de plaatsing van een ondergrondse container op de aangewezen locatie. Dit deel van het proces is formeel van aard.

Na afloop van deze fase worden de plannen, aan de hand van de ontvangen zienswijzen, nog eens goed bekeken. Na afweging van de verschillende belangen neemt het college van B en W een definitief besluit en kunnen de ondergrondse containers geplaatst worden.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Nu het concept-containerlocatieplan is vastgesteld, kunt u een zienswijze inbrengen op het aanwijzingsbesluit. Dit kan tot en met vrijdag 19 februari 2021. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, kunnen wij niet meer behandelen.

U kunt op verschillende manieren uw zienswijze indienen:

 1. Digitaal. Hiervoor gebruikt u het contactformulier op deze pagina. Houd uw DigiD bij de hand, deze is verplicht;
 2. Middels een brief voorzien van uw handtekening gericht aan het college van B en W van Albrandswaard, ter attentie van NV BAR-Afvalbeheer, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

  In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen:

  • Uw naam en adres;
  • Het locatienummer waarop uw zienswijze betrekking heeft (dit nummer vindt u op de overzichtskaart bovenaan deze pagina);
  • Uw zienswijze met bijbehorende argumenten;
  • Uw eventuele alternatief;
  • Hoe wij met u contact mogen opnemen over de zienswijze (bijvoorbeeld uw (mobiel) telefoonnummer en/of e-mailadres);
  • De datum, dagtekening en uw handtekening.

Wanneer kan ik mijn zienswijze indienen voor een locatie die nog in behandeling is?

Op een aantal locaties hebben wij op dit moment nog contact met belanghebbenden over mogelijke aanpassingen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om voor deze locaties een zienswijze in te dienen.

De locaties die nog in behandeling zijn, worden op een later moment voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit precies is. Als deze locaties worden goedgekeurd, neemt het college een ontwerp-aanwijzingsbesluit voor deze locaties. Hierna heeft u zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De bekendmaking van de zienswijzeprocedure voor deze locaties wordt gepubliceerd op deze website, op www.overheid.nl en op de gemeentepagina’s in ‘De Schakel’. U ontvangt hierover geen aparte brief.

Waar kan ik mijn vragen of opmerkingen kenbaar maken over de locaties van de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers die nog niet zijn geformaliseerd?

Op sommige plekken in de gemeente zijn de locaties voor de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers nog niet geformaliseerd. Ook voor deze locaties wordt gewerkt aan een concept-locatieplan. Zodra het onderzoek is afgerond en de locaties zijn vastgelegd in het concept-locatieplan, worden belanghebbenden hierover geïnformeerd en gaat ook voor deze locaties een zienswijzeprocedure van start. U kunt alle stappen die we nog zetten tot aan de invoering van het variabel tarief op deze website terugvinden.