De hoeveelheid restafval die we in de gemeente verwerken is de afgelopen jaren al flink omlaag gegaan. Dat hebben we samen goed gedaan. Afval scheiden is dé manier om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. 

Op 5 juli 2022 stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval wat per 1 januari werd ingevoerd.

Wat betekent dit voor u?

  • Inwoners van Barendrecht betalen niet meer voor iedere zak met PMD+restafval die in de ondergrondse containers gaat of voor de minicontainers met PMD+restafval die aan de weg worden gezet.
  • Dit gaat per direct in en geldt met terugwerkende kracht voor heel 2022.
  • Op de aanslag voor gemeentebelastingen die de inwoners van Barendrecht begin 2023 ontvangen, komt geen afrekening voor het Variabel tarief over 2022.
  • Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 verandert niet.
  • De afvalpas blijft nodig om de ondergrondse containers te openen. Dit voorkomt afvaltoerisme en zorgt ervoor dat inwoners nog steeds kunnen volgen hoeveel afval ze weggooien.
  • Per 1 september hebben alle Barendrechters toegang tot de ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton. Zo kunnen ook inwoners met een volle minicontainer hun extra papier en karton kwijt in de verzamelcontainer. Ook hiervoor blijft het pasje nodig.
  • De inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) blijft zoals die nu is.

Nieuw afvalbeleid

Het college van B&W komt in het najaar van 2022 met een uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. Ze gaat hier eerst over praten met inwoners. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met betaalbaarheid, afvalscheiding, straatbeeld en gebruiksgemak. Hoe inwoners kunnen meepraten maken we nog bekend.

Nieuwe tarieven

De gemeenteraad stelt ieder jaar in december de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast. Dan zijn namelijk alle details, berekeningen en landelijke belastingen bekend. U kunt dan op de website van gemeente Barendrecht(externe link) zien hoe hoog het vaste tarief is.

Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel onvermijdbaar medisch afval, dan heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten.

Kijk voor het aanvragen van kwijtschelding(externe link) of een regeling voor onvermijdbaar medisch afval bij SVHW.(externe link)

Inzicht in uw verbruik

In mijn SVHW(externe link) kunt u inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Meer weten?

Alle informatie over afvaltarieven vindt u op de pagina over gemeentebelastingen(externe link). U kunt ons ook bellen via 14 0180 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 46 98 63 26.