Algemeen

Hoe wordt een locatie bepaald?

Een locatie voor een aanbiedplaats wordt zorgvuldig bepaald. Een plek moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor de bewoners en geen gevaar opleveren. De voorgestelde locaties voldoen hier aan. Ook de chauffeurs hebben de voorgestelde locaties beoordeeld en gekeken of ze bereikbaar zijn voor hun wagens. Om inwoners te helpen om de minicontainer correct op de aanbiedplaatsen aan te bieden, worden deze gemarkeerd met tijdelijke kalkverf. We monitoren de aanbiedplaatsen gedurende de proeftijd. Als het nodig is om iets aan te passen zullen we dit doen.

Om bewoners te helpen om hun minicontainer correct op te stellen op de aanbiedplaatsen, worden deze gemarkeerd met tijdelijke kalkverf. Verder houden we een testperiode aan van een half jaar, waarin we de aanbiedplaatsen monitoren en daar waar nodig aanpassen.

De medewerkers proberen zoveel mogelijk tijdens de inzameling rekening te houden met schooltijden.

Waarom gaan we over op minicontainers?

Het beleid van de gemeente heeft tot doel de hoeveelheid restafval in grote mate te verminderen. Dit is ook het beleid van de rijksoverheid. De norm die de gemeenten aanhouden, is om in 2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar over te houden. Nu is dat nog ongeveer 150 kg. Om aan de doelstellingen voor het verminderen van afval te voldoen moeten we op korte termijn veel meer afval scheiden. Scheiden van afval dicht bij huis, dus met minicontainers levert de beste resultaten op. Daarnaast stijgen de kosten van de verbranding van afval steeds verder. De gemeente wil die kosten voor haar inwoners in de hand houden. In gemeenten waar men al over is gegaan op een systeem met gescheiden afvalstromen, stijgen de kosten minder dan in andere gemeenten.

In het afvalbeleid is gekozen voor minicontainers voor de laagbouw en verzamelcontainers voor GFT en papier/karton voor de hoogbouw. Uit onderzoek blijkt dat invoering van minicontainers in uw deelwijk mogelijk is. Door uw afval op dezelfde manier gescheiden in te zamelen als in de rest van Barendrecht, kan dit zo efficiënt mogelijk ingezameld worden. Bovendien levert inzameling met minicontainers schonere grondstoffen op die kunnen worden hergebruikt.

Waarom kunnen minicontainers nu wel?

Destijds is aangegeven dat het niet mogelijk zou zijn om Buitenoord en de zes straten in Gaatkensoog van minicontainers te voorzien. Feitelijke onderbouwing van dit standpunt konden wij niet vinden. Daarom is vorig jaar besloten om in samenspraak met bewoners een en ander feitelijk te onderzoeken. Uit dit onderzoek en terugkoppelingen van bewoners op de aanbiedlocaties is gebleken dat invoering van minicontainers in uw deelwijk mogelijk is. Door uw afval op dezelfde manier gescheiden in te zamelen als in de rest van Barendrecht, kan dit zo efficiënt mogelijk ingezameld worden. Bovendien levert inzameling met minicontainers schonere grondstoffen op die kunnen worden hergebruikt.

Kan ik de minicontainers weigeren?

U bent vrij om de minicontainer(s) te weigeren. U zorgt dan zelf dat u uw GFT en papier/karton gescheiden aanbiedt. Tuinafval en papier/karton kunt u blijven brengen bij het afvalaanbiedstation aan de Londen. Het aanbieden van groente- en fruitafval bij het afvalaanbiedstation is helaas niet mogelijk. Hiervoor zult u dan zelf voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een compostvat of een wormenhotel, moeten treffen. De verzamelcontainers zijn toegankelijk voor bewoners van hoogbouw. Om extra service te bieden aan alle inwoners blijven de verzamelcontainers voor papier/karton bij de winkelcentra toegankelijk voor elke inwoner van Barendrecht.

Kan ik een kleinere minicontainer ontvangen?

Standaard ontvangen alle huishoudens in de laagbouw twee minicontainers van 240 liter. Bewoners krijgen ook tijdig nog de gelegenheid om eventueel een kleinere minicontainer voor GFT en/of papier van 140 liter aan te vragen, in plaats van de standaard 240 liter.

Schade door de minicontainer

Het komt niet vaak voor dat een minicontainer omwaait en schade veroorzaakt. De inwoner heeft de minicontainer in bruikleen en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig binnenhalen van de minicontainer, zeker bij extreme weersomstandigheden. Als er storm wordt verwacht, dan vragen we hier de aandacht voor door middel van een pushbericht via de BAR Afval-app. Wij vragen bewoners in dat geval om de minicontainer op de inzameldag, als het kan, zo laat mogelijk aan te bieden en na lediging zo snel mogelijk op te halen. De medewerkers zullen de minicontainers na lediging, waar dat kan liggend terug plaatsen op de aanbiedplek in plaats van rechtop, om omwaaien te voorkomen.

Wie zijn de contactpersonen?

Iedere deelwijk heeft 2 à 3 contactpersonen. De contactpersonen zijn bewoners van verschillende delen in Buitenoord die zich, na onze oproep in de brief van vorig jaar oktober, hiervoor bij ons hebben aangemeld. U begrijpt dat wij om reden van privacy geen namen prijsgeven. Per deelwijk is samen met de contactpersonen gekeken of invoering van minicontainers mogelijk was, vervolgens zijn concept locaties in kaart gebracht.

Aanbiedplaatsen

De aanbiedplaats is voor mijn woning, kan dat anders?

We bepalen een locatie voor een aanbiedplaats zorgvuldig. Een plek moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor de bewoners en geen gevaar opleveren. Sommige aanbiedlocaties bevinden zich tegenover een woning/woningen. De aanbiedlocatie is alleen in gebruik op de dagen dat er GFT (1 keer per 2 weken) of papier (1 keer per 4 weken) wordt ingezameld. Dit is een beperkte tijd en daarom voor ons geen reden om de aanbiedplaats te heroverwegen.

De aangewezen locatie is niet logisch, de opstelplaats is tegenover mijn huis, maar ik moet naar een andere locatie

We begrijpen dat het onlogisch over kan komen als u een aanbiedplaats in de buurt van uw woning heeft, maar een andere aanbiedplaats krijgt toegewezen. De opstelplaatsen zijn zorgvuldig gekozen, want de ruimte is beperkt. Uitgangspunt is dat iedereen een aanbiedplaats binnen loopafstand heeft, zodat iedere bewoner zijn/haar minicontainer kan aanbieden binnen de vastgestelde loopafstand. Mocht in de praktijk blijken dat het toch anders kan, of dat buurtbewoners onderling tot een andere oplossing komen, dan zullen we dit uiteraard altijd aanpassen.

Toegankelijkheid van de aanbiedplaatsen

Daar waar nodig worden zogenaamde MIVA*-opritten aangebracht op de looproute, zodat bewoners hun minicontainer niet op een hoge stoep hoeven te trekken, maar deze gemakkelijk bij de aanbiedplaats kunnen plaatsen.

*Miva is de afkorting voor mindervalide. Een miva-oprit is een oprit / verlaging van het trottoir.

Worden de aanbiedplaatsen gemaakt ten koste van het groen en/of parkeervoorzieningen?

Samen met de contactpersonen hebben we in de wijk mogelijke aanbiedplaatsen bekeken en in kaart gebracht. Het uitgangspunt hierbij was in volgorde van belangrijkheid:

1. Behoud van groen

2. Behoud van parkeerplaatsen.

We zullen dus geen verzamelplekken groter maken ten koste van groen als dat niet noodzakelijk is.

Aanbieden/ophalen afval

Kan ik gebruik blijven maken van de openbare papier/GFT container in de wijk?

Verzamelcontainers voor papier/karton en GFT zijn bedoeld voor de hoogbouw. Als bewoner van laagbouw kunt u gebruik maken van minicontainers voor papier/karton en GFT. De ervaring is dat afval beter wordt gescheiden als de grondstoffen dichtbij huis ingezameld kunnen worden. Gebruik van minicontainers verhoogt het scheidingspercentage en vermindert de hoeveelheid restafval, waardoor de doelstellingen kunnen worden behaald. De verzamelcontainers zijn alleen toegankelijk voor bewoners van hoogbouw.

Om extra service te bieden aan alle inwoners blijven de verzamelcontainers voor papier/karton bij de winkelcentra toegankelijk voor elke inwoner van Barendrecht. De GFT-cocon is niet geschikt voor tuinafval, daarom worden deze bij laagbouw weggehaald nadat de minicontainers zijn uitgeleverd.

Ik heb niet veel GFT en/of papier

Als u niet veel GFT en/of papier/karton heeft kunt u overwegen om een kleiner formaat minicontainer van 140 liter aan te vragen, in plaats van de standaard van 240 liter

Kan ik snoeiafval in plastic zakken aanbieden?

De verwerker van GFT accepteert geen snoeiafval meer in plastic zakken. Het gevolg is, dat het afval alsnog als restafval wordt verbrand. Als bewoner van laagbouw kunt u uw tuinafval kwijt in uw minicontainer. De vier-wekelijkse ophaalronde van grof snoeiafval op afspraak blijft bestaan. GFT-cocons zijn bedoeld voor de hoogbouw en niet geschikt voor tuinafval. Daarom halen wij de cocons bij laagbouw weg nadat de minicontainers zijn uitgeleverd.

Kan ik een afspraak maken om grof snoeiafval op te laten halen?

Grof snoeiafval kunt u ook op laten halen. Een keer per 4 weken halen wij grof snoeiafval gratis op. Wilt u het grof snoeiafval buiten de 4-wekelijkse reguliere ophaalronde laten ophalen, kan dat ook. Er zijn dan wel kosten verbonden aan het laten ophalen.

Door fysieke klachten is het niet mogelijk de container aanbieden

Als het een bewoner, bijvoorbeeld door medische redenen, toch te veel moeite kost om de minicontainer naar de verzamelplaats te brengen, dan kan hij/zij via e-mail: info@bar-afvalbeheer.nl contact opnemen met een van onze afvalcoaches. De afvalcoach kijkt dan samen met de bewoner naar een passende oplossing.

De containers stinken, trekken vliegen aan, hoe gaan we hiermee om?

Op onze website vindt u verschillende tips om de minicontainer voor GFT schoon en fris te houden. Een van de tips om de minicontainer schoner te houden is het gebruik van bio-zakken of -zakjes. De composteerbare zakjes met het bekende kiemlogo zijn goed afbreekbaar. Gewone plastic vuilniszakken mogen niet gebruikt worden. U kunt de minicontainers ook tegen betaling laten reinigen door een professioneel bedrijf. Uw zorg nemen we echter serieus en zal meegenomen worden in de testperiode die loopt van februari tot en met juli 2022.