Als je onder andere een afvalpas gebruikt, een gechipte minicontainer aanbiedt voor lediging of aanvraagt, of een afspraak maakt om grofvuil op te laten halen, dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt.

BAR Afvalbeheer is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van alle persoonsgegevens bij afvalinzameling in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens worden verwerkt en wat BAR Afvalbeheer namens de gemeenten daarmee doet.

Waarom zijn afvalpassen en mini-containers gekoppeld aan jouw adres?

Per 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. De hoogte van het variabele deel is afhankelijk van het aantal klepbewegingen voor PMD+restafval via ondergrondse containers of het aantal aanbiedingen van de minicontainers voor PMD+restafval. Via de afvalpas of chip in de minicontainer wordt bijgehouden hoe vaak iemand PMD+restafval aanbiedt. Om de afvalstoffenheffing te kunnen bepalen, is de chip in de afvalpas of minicontainer gekoppeld aan jouw adres. 

Daarnaast heb je de afvalpas nodig om afval naar het afvalaanbiedstation van jouw gemeente te kunnen brengen.

Gegevensverwerkingen

In het kader van afvalinzameling kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens van jou worden verwerkt. 

Afvalpas

Indien je gebruik maakt van een afvalpas worden de volgende persoonsgegevens per woonadres (straat, huisnummer en postcode) verwerkt: 

 • pasnummer en chipcode
 • status afvalpas (actief of geblokkeerd)
 • datum uitgifte afvalpas
 • historie van de pas
 • gebruikerstype (inwoner, combinatie woon- en bedrijfsfunctie, service)
 • op welke ondergrondse containers kan worden gestort
 • aanbiedgegevens: datum, tijd en locatie van de ondergrondse of verzamelcontainer waarop de afvalpas is aangeboden (en of de container daadwerkelijk is opengegaan)

Minicontainer(s)

Als je gebruik maakt van een minicontainer (PMD+restafval, GFT en/of Papier+Karton) worden de volgende persoonsgegevens per woonadres (straat, huisnummer en postcode) verwerkt:

 • aantal containers, soort (PMD+restafval, GFT en Papier+Karton) en inhoud (in liters)
 • datum uitgifte en inname chipcode van de minicontainer
 • code van de chip in de minicontainer
 • identificatienummer container (barcode)
 • aanbiedgegevens: datum en tijd waarop een minicontainer is geleegd en locatie van de inzamelvoertuig tijdens lediging
 • nummer en historie van de container
 • inzameldag
 • rode en gele kaarten

Afvalaanbiedstation

Wanneer je een bezoek brengt aan een afvalaanbiedstation, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • datum bezoek aan het afvalaanbiedstation
 • camerabeelden (indien aanwezig)
 • inwoners van Albrandswaard: verrekening tikken bij bezoek aan afvalaanbiedstation bij betalende stroom afval

Klantenservice en aanvragen

Via de klantenservice van jouw gemeente behandelt BAR Afvalbeheer in opdracht van de gemeente jouw aanvragen, vragen, klachten of meldingen. Dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam
 • adresgegevens
 • contactgegevens die u zelf opgeeft (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • het tijdstip en het type van de aanvraag, klacht of melding die je verricht (zoals vervanging afvalpas, minicontainer)
 • mogelijke gespreksopname klantcontact
 • inhoud, status en wijze van afhandeling klacht/melding/(aan)vraag
 • betaalgegevens (bijvoorbeeld voor de betaling per factuur of betaalautomaat van een vervanging afvalpas, extra minicontainer of grofvuilafspraak)
 • overige informatie die je zelf doorgeeft 
 • soort en de hoeveelheid grofvuil, datum en plaats voor het ophalen van grofvuil incl. snoeiafval en oud ijzer 
 • aangifteformulier politie (indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een gestolen of verbrande minicontainer)

Mobiele app BAR Afvalbeheer

Via de app BAR Afvalbeheer kunnen inwoners de afvalkalender raadplegen. Bij gebruik van de app BAR Afvalbeheer worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • adresgegevens (postcode en huisnummer)
 • GPS locatie (indien toestemming is gegeven voor locatiebepaling voor containers in de buurt
 • DeviceID (voor het ontvangen van pushberichten en herinneringen om minicontainer aan de straat te zetten)
 • telefoneren en oproepen beheren (indien toestemming is gegeven om te bellen vanuit de app BAR Afvalbeheer)

Gegevensverwerkingen Website (onder andere Cookies)

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt indien je gebruik maakt van de website.

Google Analytics

Wij gebruiken deze statistiekendienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken met als doel de werking te kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste gedeelte van het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt niet opgeslagen, waardoor het IP-adres enkel te herleiden is naar een groep van 256 personen. Wij hebben Google Analytics volgens het stappenplan van Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld. Toch vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat het met deze instellingen niet volledig geanonimiseerd is en dus wordt ook Google Analytics geblokkeerd wanneer u cookies weigert.

Google Tagmanager

Wij gebruiken Google Tagmanager voor statistische gegevens terugkomend in dashboards, bijvoorbeeld het aantal ingevulde formulieren.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan BAR Afvalbeheer zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken en zal worden geblokkeerd wanneer je cookies hebt geweigerd.

Sociale netwerken

De sociale media “Volg ons” knoppen (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn) die onderaan alle pagina’s op de website staan, maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat je deze knoppen gebruikt, word je doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites gebruiken eigen cookies. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media websites of apps.

Facebook

Wij hebben een Facebook pixel geplaatst op de website om advertentiecampagnes beter te kunnen afleveren.

Cookies verwijderen

Het is mogelijk cookies te blokkeren of te verwijderen. Hoe dit moet, verschilt per browser. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de helpfunctie van jouw browser. Door cookies te blokkeren kan het zijn dat je geen volledig gebruik kunt maken van de technische mogelijkheden van deze website. Ook kun je via de instelling van jouw browser de plaatsing van cookies helemaal of ten dele uitsluiten. Meer informatie hierover vind je op veiliginternetten.nl.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • voorkomen van afvaltoerisme en stortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • de berekening, correcte oplegging en inning van het variabele deel van de afvalstoffenheffing
 • bepalen of sprake is van betalende stroom en innen van de heffing via aankoop van extra tikken (voor inwoners van Albrandswaard bij bezoek aan afvalaanbiedstation)
 • het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Milieubeheer en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
 • het behalen van (Europese, landelijke, regionale en lokale) milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • het verbeteren van de efficiency van de afvalinzameling voor de beheersing van de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer (zoals routeoptimalisatie)
 • beheer van en controle op het gebruik van gemeentelijke inzamelvoorzieningen
 • beveiliging van bezoekers, medewerkers en eigendommen
 • het aanmaken en beheren van jouw afvalpas, zoals: 
  • blokkeren van afvalpassen (na melding)
  • toesturen afvalpas (na aanvraag)
  • afhandeling betaling tweede minicontainer (na aanvraag) 
  • het openen van de ondergrondse container (controle chipcode); 
 • communiceren en informeren over afvalinzameling
 • communiceren over vragen of meldingen, het afhandelen van klachten en het voeren van eventuele geschillen
 • het geven van voorlichting over afvalstoffen, grondstoffen en milieu
 • controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • analyseren en onderzoeken van de inzameling van afvalstoffen, afvalscheiding en het gebruik van de inzamelvoorzieningen
 • afhandeling betaling, bijvoorbeeld na aanvraag afvalpas, minicontainer of grofvuilafspraak

Grondslagen

De BAR Afvalbeheer verwerkt namens de gemeenten op grond van de Wet milieubeheer de publieke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en om de Europese, landelijke, regionale en plaatselijke milieudoelstellingen te behalen. De verwerkingen in het kader van de afvalinzameling zijn noodzakelijk om deze publieke taken te kunnen uitvoeren.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan zal de BAR Afvalbeheer je hierover afzonderlijk informeren en toestemming vragen. Word je bijvoorbeeld door de BAR Afvalbeheer benaderd voor deelname aan projecten of acties dan kun je er zelf voor kiezen om hieraan deel te nemen.

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben het beheer van de afvalpassen overgedragen aan BAR Afvalbeheer. BAR Afvalbeheer heeft daarom toegang tot de genoemde persoonsgegevens. Daarnaast hebben de IT-leveranciers van de systemen van onder andere de minicontainers, verzamelcontainers en de backofficesystemen toegang tot de persoonsgegevens. BAR Afvalbeheer en de IT-leveranciers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. 

Ontvangers van de gegevens

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben de taken met betrekking tot het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie BAR-organisatie en de daaraan gelieerde belastingsamenwerkingen. De BAR-organisatie en gelieerde belastingsamenwerkingen verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar taken uit te voeren. Zo verwerkt de BAR-organisatie en gelieerde belastingsamenwerkingen hiervoor de aanbiedgegevens in combinatie met de adresgegevens en de gegevens van de belastingplichtige inwoner op het adres.

Het kan daarnaast voorkomen dat BAR Afvalbeheer de gegevens in een incidenteel geval aan derden moet verstrekken, zoals aan een toezichthouder of de politie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel. 

Bewaartermijnen

De BAR Afvalbeheer zal de genoemde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doelen van de verwerking en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.  

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens en indien jouw gegevens niet juist zijn, heb je recht op correctie of op gegevenswissing. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wilt een verzoek doen, kun je contact opnemen via het contactformulier van jouw gemeente:

Gemeente Barendrecht

Als je je op een van deze rechten wil beroepen, dan kan dat via het contactformulier. De gemeente aanschrijven kan natuurlijk ook (Postbus 501, 2990 EA Barendrecht). Tevens kun je terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail.

Gemeente Albrandswaard

Als je je op een van deze rechten wil beroepen, dan kan dat via het contactformulier. De gemeente aanschrijven kan natuurlijk ook (Postbus 1000, 3160 GA Rhoon). Tevens kun je terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail.

Gemeente Ridderkerk

Als je je op een van deze rechten wil beroepen, dan kan dat via het contactformulier. De gemeente aanschrijven kan natuurlijk ook (Postbus 271, 2980 AG in Ridderkerk). Tevens kun je terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 9 februari 2024 (voorlaatste keer was 18 juni 2023). Indien deze verklaring wordt gewijzigd, zal de gewijzigde versie op de website worden gepubliceerd.