Welke data en persoonsgegevens worden er precies verzameld, verwerkt en opgeslagen?

In artikel 6 van het huidige Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 heeft het college de inzameldienst de bevoegdheid gegeven om de container te voorzien van een elektronische chip en van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Er vindt hierbij nog geen registratie van het aantal ledigingen per aansluiting plaats. Aanvullend heeft het college vastgesteld dat daar waar ondergrondse inzamelvoorzieningen worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen, er per huishouden een toegangspas wordt verstrekt (artikel 6 lid k). De toegangspas is verstrekt op basis van postcode en huisnummer. Er vindt hierbij nog geen registratie van het aantal inworpopeningen per aansluiting plaats.

Grondslag hiervoor is:

  1. Om doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen;
  2. De afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling;
  3. Toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding van de regels van de verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien op het gebruik van het inzamelmiddel en/of voorziening en de wijze van aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;
  4. Vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen;
  5. De efficiency van de afvalinzameling te verbeteren, waaronder routeoptimalisatie.

Invoering variabel tarief

In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de invoering van een variabel tarief. Om een variabele tariefstelling per aansluiting mogelijk te maken, zal in de toekomst ook het aantal ledigingen per aansluiting geregistreerd worden. Voor inwoners die beschikken over een minicontainer zal dit gebaseerd zijn op het aantal keer dat zij de minicontainer voor lediging aanbieden. Voor gebruikers van ondergrondse containers zal dit zijn op basis van het aantal geregistreerde inworpopeningen per pas op basis van postcode en huisnummer. Dit systeem zal vanaf halverwege 2021 als proef worden uitgevoerd, waarbij de inwoners kunnen wennen aan het systeem en een terugkoppeling krijgen van het aantal keren dat huishoudelijk afval is aangeboden. Inwoners worden tijdig geïnformeerd over wanneer de proefperiode van start gaat. Voordat de proefperiode start, wordt op deze website gepubliceerd welke data en persoonsgegevens er worden verzameld, verwerkt en opgeslagen bij de registratie van het aantal ledigingen per aansluiting.

Voldoet dit aan de AVG-eis van dataminimalisatie, of worden er méér data/persoonsgegevens verzameld en verwerkt dan voor het omschreven doel en uitvoering van de publiekrechtelijke taak van de gemeente noodzakelijk is (noodzakelijkheidscriterium)?

Gelet op het antwoord op de vorige vraag (Welke data en persoonsgegevens worden er precies verzameld, verwerkt en opgeslagen?) en het kader dat daarin is geschetst, voldoet deze wijze aan de vereisten van dataminimalisatie.

Welke organisaties en organisatieonderdelen (derden) kunnen bij die data/persoonsgegevens (autorisatie) en hoe is een en ander gekoppeld aan andere datasystemen (datakoppeling)?

De koppelingen zijn op dit moment niet gelegd. Bij de invoering wordt rekening gehouden met wettelijk gestelde eisen in het kader van de AVG. Voor de inning van de afvalstoffenheffing zal de gemeentelijke belastingdienst beschikken over de noodzakelijke gegevens.

Hoe zit het met de databeveiliging tegen inbreuken en hacks? Welke potentiële mogelijkheden tot datalekken worden voorzien en in hoeverre zijn die adequaat afgedekt?

Beveiliging is passend als de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn afgestemd op de risico’s voor de rechten van de betrokkenen (burgers). Er zal moeten worden gewaarborgd dat de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

Het goed beveiligen van persoonsgegevens is zonder meer belangrijk. De mate van beveiliging is echter afhankelijk van aard van de gegevens. Het gaat hier primair om de verwerking van adresgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar één of meer personen, maar zeggen niet zonder meer iets over een natuurlijke persoon. Daarmee zijn het geen gegevens die een hoog risico inhouden voor natuurlijke personen.

Wie houdt toezicht op adequate verzameling en verwerking van data en tot persoon/huishouden te herleiden data? Hoe ziet dat toezicht eruit?

De gemeenten hebben een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt binnen de organisatie. Dat is voor overheden ook verplicht op grond van de AVG. Deze wijze van verwerken valt onder die toezichtstaak.