Hoe werken cookies

We kennen drie typen cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Bijvoorbeeld taalinstellingen, of ingevulde velden in een formulier.

Analytische cookies

Deze cookies laten zien hoe u de website gebruikt. Wij weten dan welke delen van de website interessant zijn en welke niet, of de website goed werkt en hoe we de website kunnen verbeteren.

Cookies van websites van derden

Bij onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies 'weet' de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Gebruikte cookies

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die binnen deze site in gebruik zijn.

Google Analytics

Wij gebruiken deze statistiekendienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste gedeelte van het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt niet opgeslagen, waardoor het IP-adres enkel te herleiden is naar een groep van 256 personen. Wij hebben Google Analytics volgens het stappenplan van Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld (PDF) ingericht. Toch vind de Autoriteit Persoonsgegevens dat het met deze instellingen niet volledig geanonimiseerd is en dus wordt ook Google Analytics geblokkeerd wanneer u cookies weigert.

Google Tagmanager

Wij gebruiken Google Tagmanager voor statistische gegevens terugkomend in dashboards, bijvoorbeeld het aantal ingevulde formulieren.

Facebook

Wij hebben een Facebook pixel geplaatst op de website om advertentie campagnes beter te kunnen afleveren.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan de gemeente zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken en zal worden geblokkeerd wanneer u cookies heeft geweigerd.

Sociale netwerken: deel deze pagina

De sociale media knoppen die onderaan alle artikelen op deze site staan: "Deel deze pagina via ..." maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat u deze knoppen gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.

Cookies verwijderen

Het is mogelijk cookies te blokkeren of te verwijderen. Hoe dit moet, verschilt per browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome). Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de helpfunctie van uw browser. Door cookies te blokkeren kan het zijn dat u geen volledig gebruik kunt maken van de technische mogelijkheden van deze website.

Ook kunt u via de instelling van uw browser de plaatsing van cookies helemaal of ten dele uitsluiten. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. In deze verklaring leest u ook hoe wij uw recht op privacy waarborgen.

Wetgeving

De NV BAR-Afvalbeheer verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zijn daarbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en algemeen belang. De NV BAR-Afvalbeheer verwerkt gegevens in het kader van de wettelijke taak van gemeenten – de Wet milieubeheer.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen leiden tot een identificeerbare persoon. Er is sprake van gegevensverwerking als deze bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, geordend, bewaard of geraadpleegd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wij delen uw gegevens in ieder geval met de BAR-organisatie. Zij voeren immers alle taken uit die de NV BAR-Afvalbeheer heeft.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, krijgen toegang tot uw gegevens en zij krijgen alleen toegang als dat nodig is voor hun werk. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij in de meeste gevallen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Waarom zijn mijn persoonsgegevens nodig?

De NV BAR-Afvalbeheer heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om uw meldingen af te kunnen handelen;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om iets bij u af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag;
 • Hoe lang we gegevens bewaren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard. Dat kan zijn omdat wij aan een administratieve verplichting moeten voldoen, zoals die voor de Belastingdienst. Dat kan ook zijn omdat wij gegevens langer moeten bewaren op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met andere organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De NV BAR-Afvalbeheer blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onrechtmatige openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Toestemming

Gegevens worden overwegend verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen hebben wij echter uw toestemming nodig. Als wij uw toestemming nodig hebben, dan wordt u in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waarom. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft. Wanneer wij gegevens gaan gebruiken voor een ander doel, wordt u daar van tevoren op de hoogte gebracht. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u uiteraard gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u dat wilt. U bent daar helemaal vrij in.

Uw rechten

Op basis van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ons:

 • Het recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarvoor bij ons een inzageverzoek indienen. Wij moeten uw verzoek binnen een maand afhandelen. Het recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Het recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens. Ook dat kunt u aan ons verzoeken.
  • Het recht de NV BAR-Afvalbeheer te verzoeken uw gegevens te verwijderen als wij geen legitieme reden hebben de gegevens langer te verwerken.
  • Het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast kunt u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

  Als u zich op een van deze rechten wil beroepen, dan kan dat door de NV BAR-Afvalbeheer aan te schrijven (Postbus 930, 3160 AC Rhoon).

  Contact

  Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de NV BAR-Afvalbeheer.