De volgende richtlijnen zijn bepalend voor het beoordelen van een locatie op zijn geschiktheid voor het plaatsen van nieuwe GFT-cocons. GFT-cocons zijn verzamelcontainers in een metalen behuizing voor inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval bij huishoudens die niet beschikken over een eigen container voor GFT. Het betreft hier nadrukkelijk richtlijnen. Indien er concessies moeten worden gedaan om in niet optimale situaties toch een GFT-cocon te kunnen plaatsen, kan het college besluiten om hiervan af te wijken.

Locatierichtlijnen

1. De GFT-cocons worden zoveel mogelijk in de nabijheid van bestaande (ondergrondse) inzamelvoorzieningen geplaatst.

2. De loopafstand van een perceel tot de dichtstbijzijnde GFT-cocon bedraagt maximaal 125 meter gemeten vanaf de erfgrens.

3. Bij het bepalen van de locatie van een GFT-cocon wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met een zo kort mogelijke loopafstand vanaf seniorenwoningen.

4. De GFT-cocons worden zodanig geplaatst dat er geen belemmering van de verkeersveiligheid ontstaat (zichthinder).

5. De GFT-cocons worden zodanig geplaatst dat voetgangers, al dan niet met een rolstoel, rollator, scootmobiel of kinderwagen, niet worden belemmerd bij het gebruik van het trottoir.

6. De GFT-cocons worden zodanig geplaatst dat voldoende ruimte is om de hierin geplaatste minicontainer eenvoudig en op een veilige manier uit de GFT-cocon te halen.

7. Het plaatsen van GFT-cocons op bestaande parkeerplaatsen en openbaar groen wordt zoveel mogelijk voorkomen.

8. De locatie moet goed en veilig bereikbaar zijn voor een inzamelvoertuig.